Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto obchodné podmienky upravujú spôsob predaja tovaru predajcu, sú záväzné pre zúčastnené zmluvné strany a platia len v nákupnom internetovom obchode predajcu .

 

Predajca - OBCHOD PRE ZVIERATÁ ktorého prevádzkovateľom je MarWell Trade s.r.o., Zaježová 125, 962 63 Pliešovce, IČO: 52958779, DIČ: 2121189169.

Kupujúci je akákoľkovek právnická alebo fyzická osoba, ktorá vyplnila objednávku prostredníctvom internetového obchodu predajcu.


Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním úplne a pravdivo vyplnenej objednávky kupujúcim.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej odoslania a účinnosť dňom jej potvrdenia predávajúcim. /Za potvrdenie sa nepovažuje automatická spáva o doruční objednávky predávajúcemu / v správe budete mať stav ako nevybavené /ale až následné potvrdenie objednávky spolu s predbežným termínom dodania./

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné informácie o kupujúcom na svojom internetovom obchode zhromažďuje výlučne za účelom spracovania , objednávky, dodania tovaru a prípadnej následnej komunikácii a starostlivosti o kupujúceho. / reklamácie, a pod..../ Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že tieto osobné údaje neposkytne žiadnej tretej osobe a nepoužije k žiadnym iným účelom ako sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

 

Článok I - Predmet objednávky

Kupujúci má právo si objednať akýkoľvek tovar v ľubovolnom množstve ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. V prípade, že mu nevyhovuje špecifikácia tovaru má možnosť dotazovať sa na iné parametre produktu, ktoré mu po odsúhlasený predávajúcim budú následne dodané.

Špecifické požiadavky na predmet kúpy si môže kupujúci uplatniť pri uzatváraní zmluvy a tieto sa po ich odsúhlasení zhotoviteľom stávajú záväznou súčasťou objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky pri nekompletne alebo nepravdivo vyplnenej objednávke o čom bezodkladne upovedomí kupujúceho.

Článok II - Cena

Ceny uvádzané v internetovom obchode platia pre nákup prostredníctvom internetového obchodu.

Cena dohodnutá pri uzatvorení zmluvy je platná po celú dobu trvania zmluvného vzťahu.

 

Článok III - Platba za dodaný tovar

Platbu za tovar môže kupujúci realizovať podľa vlastného uváženia niekoľkými spôsobmi :

· v hotovosti - pri osobnom odbere tovaru

· bankovým prevodom alebo vkladom na účet na základe zálohovej faktúry

· na dobierku - pri doručení tovaru (hotovosť od zákazníka preberá prepravca)

Tovar je dodávaný s daňovým dokladom a zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia.

Článok IV - Dodacie podmienky

Prevzatie tovaru môže kupujúci realizovať podľa vlastného uváženia niekoľkými spôsobmi :

 

· prepravnou službou - zabezpečuje predávajúci

- prepravnou službou, ktorú si zabezpečí kupujúci

Preprava je účtovaná samostatne podľa váhy objednaného tovaru. Systém sám prepočíta váhu a ponúkne kupujúcemu cenu prepravy prepravnou službou ešte pred odoslaním a potvrdením objednávky. Tovar je v takomto prípade doručený až po prvé uzamykacie dvere. V prípade, že kupujúci s cenou prepravného nebude súhlasiť môže si zvoliť osobný odber.

V prípade dodania tovaru prepravnou službou je nutné aby kupujúci dobre skontroloval balenie a tovar prevzal len v prípade jeho nezávadnosti. V opačnom prípade nie je možné dodatočne uznať reklamáciu poškodenia tovaru pri prevoze.

 

Článok V - Dodacie lehoty

Dodacia doba býva spravidla uvádzaná pri konkrétnych produktoch. Tovar, ktorý je skladom sa predávajúci zaväzuje vyexpedovať do 24 hodín odo dňa potvrdenia objednávky. Informácie o tovare skladom na stránke sú len informatívne nakoľko stav skladových zásob sa neustále mení. Tovar, ktorý nie je  skladom bude doručený v najbližší možný termín. O tomto termíne bude zákazník informovaný pri potvrdení objednávky. Pokiaľ kupujúci takúto objednávku do troch dní nezruší, má sa za to, že s uvedenou dodacou dobou súhlasí.

 

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu dohodnutú v zmluve a prevziať predmet zmluvy od predávajúceho /prípadne prepravnej služby/. V prípade, že kupujúci objednaný tovar neprevezme má predávajúci nárok na náhradu škody ktorá mu z titulu porušenia obejednávky vznikla.

 

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať tovar, jeho kvalitu alebo množstvo dohodnuté v objednávke upovedomí o tom bezodkladne kupujúceho. Kupujúci má právo požadovať obdobný tovar, ktorý je predávajúci schopný dodať. Ak iný tovar nepožaduje objednávka bude zrušená bez náhrady škody pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu. V prípade , že bola na takúto objednávku zaplatená záloha vráti ju predávajúci kupujúcemu okamžite / max. do 7 dní od zrušenia takejto objednávky/.

Článok VIII - Reklamácie

Kupujúci má nárok na uplatnenie reklamácie vady na tovare pokiaľ dodaný tovar nespĺňa kvalitatívne alebo kvantitatívne parametre deklarujúce  predávajúcim. Reklamácie musí byť uplatnená okamžite po zistení závady.

Pre účely nákupu cez internet sa predajňou rozumie MarWell Trade s.r.o., Zaježová 125, 962 63 Pliešovce a kupujúci má právo zaslať reklamáciu na svoje náklady poštou alebo kuriérom.

/ doporučujeme tovar pri preprave poistiť /

Predávajúci nepreberá tovar na dobierku!

Na základe prevzatia reklamovaného tovaru predávajúci posúdi závadu a do troch pracovných dní / v prípade náročnosti posúdenie resp. opravy tovaru do 30 dní/ doručí kupujúcemu výsledok reklamácie.

Pre bližšie informácie o reklamáciách viď reklamačný poriadok predajne. TU.


Článok VI - Zrušenie objednávky

Objednávku je možné stornovať bez udania dôvodu do 24 hodín odo dňa odoslania. V takomto prípade je nutné zaslať STORNO objednávky písomne/ e-mailom.

V prípade, že kupujúci od zmluvy odstúpi z akýchkoľvek na vôli predávajúceho nezávislých dôvodov / s výnimkou nižšie uvedených dôvodov / je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej finančnej zálohy. Zodpovednosť za prípadnú náhradu škody tým nie je dotknutá.

V súlade so zákonom č. 367/2000 zo dňa 14. septembra 2000 má kupujúci, ktorý je fyzickou osobou právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Takéto zrušenie objednávky je platné len v prípade, že kupujúci dodrží nasledovné povinnosti:

· tovar je povinný vrátiť nepoužitý a nepoškodený so všetkými predajnými dokladmi o kúpe

· zaslať ho na svoje náklady v pôvodnom nepoškodenom obale, kompletne vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď. na adresu predávajúceho / doporučujeme tovar pri preprave poistiť /

Pokiaľ sú tieto podmienky splnené, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kúpnu cenu kupujúcemu na jeho účet a to do 30 dní od spätného prevzatia tovaru,

kupujúci však nemá nárok na vrátenie poštovného, ktoré už bolo zrealizované.

Predávajúci nepreberá tovar na dobierku!

V prípade nedodržania niektorej z uvedených náležitostí, má predávajúci právo odmietnuť vrátený tovar alebo pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar prijatý späť.
Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

V prípade, že bol tovar špeciálne upravený na prianie kupujúceho nie je možné od zmluvy odstúpiť.

Článok VIII - Prechod vlastníctva a záruka

Vlastníctvo prechádza na kupujúceho zaplatením plnej ceny a prevzatím objednávky.

Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade jeho omeškania s prevzatím veci, prechádza na neho nebezpečenstvo náhodnej skazy veci.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na tovar, ktorý je predmetom zmluvy záruku v rozsahu uvedenom v záručnom liste a za dodržania podmienok uvedených v návode na obsluhu, ktoré obdrží kupujúci pri prevzatí objednávky.

Záruka zaniká nadmerným alebo neštandardným zaobchádzaním ako aj mechanickým poškodením tovaru.

Záručný aj pozáručný servis zabezpečuje predávajúci.

Právo zo zodpovednosti za vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil. V písomnej reklamácii popíše vadu a spolu s dokladom o zaplatení ceny tovaru, faktúrou a záručným listom ju predloží / doručí predávajúcemu.

Pre reklamačné konanie platia ustanovenia Občianskeho zákonníka prípade Obchodného zákonníka SR.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku nevhodného používania, neodbornej montáže resp. porušenia zásad používania a ošetrovania tovaru obsiahnutých v návode na užívanie.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.03.2016

 

PREDÁVAJÚCI SI VYHRADZUJE PRÁVO ODMIETNUŤ DODANIE TOVARU KLIENTOM S KTORÝMI MÁ PREDCHÁDZAJÚCE ZLÉ SKÚSENOSTI

/ napr. neplatičom, špekulantom a iným typom podvodníkov/