REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru
Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Vedúci predajne alebo poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Zákazník môže reklamovaný tovar doručiť na adresu Wild Horse s.r.o., Bernolakova 26, 974 05, Banska Bystrica, alebo ho v ojedinelých prípadoch na požiadanie navštívi pracovník reklamačného oddelenia, ktorý u neho uskutoční obhliadku tovaru a posúdi oprávnenosť reklamácie. Vybavenie  nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. V prípade náročnosti opravy a upovedomenia zákazníka sa lehota na vybavenie reklamácie však môže predĺžiť.
Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

Zodpovednosť dodávateľa
Pri predaji tovaru občanom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. U vecí už použitých nezodpovedá dodávateľ za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

Miesto reklamácie
Pre účely nákupu cez internet sa predajňou rozumie Wild Horse s.r.o., Bernolakova 26, 974 05, Banska Bystrica.  Odberateľ nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a potvrdeným záručným listom.


Záručná doba
Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe. Záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru odberateľom. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je dodávateľ povinný vydať odberateľovi pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia odberateľa vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná doba od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.

Zrušenie objednávky
Objednávku je možné zrušiť len pred zaplatením zálohy. V opačnom prípade si Wild Horse s r.o. účtujú pokutu vo výške zloženej finančnej zálohy z celkovej dojednanej kúpnej ceny. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok dodávateľa na náhradu škody spôsobenej oneskoreným zrušením zákazky.

Odstrániteľné chyby
Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
b) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý a jeho obal nie je poškodený

Neodstrániteľné chyby
Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany dodávateľa nie je možná, môže odberateľ požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy
Ak odberateľ požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare môže byť poskytovaná vtedy, ak sa jedná o odstrániteľné alebo neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

Neopodstatnený výjazd k reklamácií
Za neopodstatnený výjazd sa považuje výjazd pri ktorom nebolo reklamácia klientovi uznaná./napr. pri mechanickom poškodení tovaru,.../Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má dodávateľ právo požadovať od odberateľa poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Dodávateľ si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

Záverečné ustanovenia

Pri konkrétnych reklamáciách sa postupuje podľa Záručných listov  jednotlivých výrobcov.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 01.03.2016